Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja może zostać złożona: osobiście, listem poleconym lub mailowo na adres:  kontakt@skybed.pl . Uprawnienie to przysługuje w okresie odpowiedzialności Sprzedającego za towar. Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu miesiąca od dnia dostrzeżenia wady. W przypadku Klientów, którzy nie są konsumentami zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu wady. Klient może odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu: skybed.pl ul. Malwowa 15, Stęszew 62-060.

2. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z opisem niezgodności oraz dowodem potwierdzającym nabycie go u Sprzedawcy (np. paragon, faktura za konkretne Zamówienie).

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz jeśli to możliwe adres e-mail, jakimi posłużył się Klient, składając zamówienie, określenie towaru, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta.

W ramach składania reklamacji Klient może żądać:
   a) naprawienia towaru,
   b) wymiany towaru na wolny od wad,
   c) obniżenia ceny,
   d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od momentu zgłoszenia i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klientów, którzy nie są konsumentami jest ograniczona do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za objęty reklamacją towar i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji za uzasadnioną, taki Klient otrzyma towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona cena towaru. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta niebędącego konsumentem.

6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w Regulaminie.

7. Indywidualne ustawienia komputera, monitora lub wyświetlacza telefonu Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Platforma ODR

Jeśli problem nie zostaje rozwiązany zgodnie z oczekiwaniami konsumenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami może on skorzystać z platformy internetowej systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Szczegółowe informacje są dostępne na wskazanej stronie.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 r., Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania towaru. Klient będący konsumentem, chcąc odstąpić od umowy na wyżej wymienionych warunkach, powinien odpowiednio wypełnić i przesłać Sprzedającemu podpisany formularz „oświadczenia o odstąpieniu od umowy” stanowiący załącznik do Regulaminu. Przykładowy wzór oświadczenia można także otrzymać wysyłając taką prośbę do Sklepu przez Formularz kontaktowy dostępny w zakładce „Kontakt”. 

2. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, to znaczy w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres:

skybed.pl
ul. Malwowa 15,

Stęszew 62-060
w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania.

3. W ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

4. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni przelewem bankowym na rachunek bankowy Klienta wskazany Sprzedającemu lub w inny sposób wskazany przez Klienta. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem należności do momentu otrzymania towaru z powrotem